Inspectiebezoek 2021

Wij hebben binnen het MT de eigen schoolontwikkeling besproken aan de hand van de kwaliteitsindicatoren van de inspectie en zijn hierover in gesprek gegaan met het ook op het nieuwe schoolplan 2019-2023. In april 2018 hebben wij dit door het interne auditteam van Movare laten toetsen. Een verslag hiervan is de bijlage toegevoegd. Successen gedeeld en aandacht voor blijvende borging; aandachtspunten hebben we direct opgenomen in ons jaarplan voor 2018-2019 en zullen ook een vervolg krijgen in de strategische beleidsplannen voor de komende jaren.

Dit schooljaar heeft onze school een inspectiebezoek gehad met als thema de kwaliteit van onsdidactisch handelen. Het gaat dan vooral om de kwaliteit van de lessen en de wijze waaropwij ons als school daarin verbeteren.De inspectie hebben we eerst geïnformeerd over allerlei mooie ontwikkelingen op school.Gestart met een korte terugblik van de fusie, nieuwbouw, explosieve groei van de school ende vele nieuwe leerkrachten die op onze school zijn gestart de afgelopen jaren. De voortgangvan de Gezonde school, onze manier van werken op het gebied van wereldoriëntatie middels4x Wijzer, ons huiswerkbeleid, het digikeuzebord van de kleuters, de samenwerking met depeuterspeelzaal en het kinderdagverblijf, de rol van leerkrachten met een specialisme en hetwerken met leerlijnen vanuit Snappet zijn maar enkele voorbeelden die zijn besproken.Omdat dit onderzoek van de inspectie vooral gericht was op de kwaliteit van de lessen hebbener vervolgens klassenbezoeken plaatsgevonden. Hierbij was specifieke aandacht voorbetrokkenheid, taakgerichtheid en feedback.Inspectie heeft bij alle klassenbezoeken deze bovenstaande aspecten gezien.We zijn hier als school heel erg trots op! Dit omdat we de afgelopen jaren hard gewerkthebben aan ons onderwijs. Tijdens de klassenbezoeken was de differentiatie op niveau goedzichtbaar en werd er adequaat aan een leerdoel gewerkt. Wij denken nog na hoe de kinderendie uitdaging ontvangen op welke momenten betrokken kunnen worden bij instructies.Daarnaast gaan we nog afstemming zoeken t.a.v. de soorten van feedback op het proces en hetresultaat.De vele nieuwe leerkrachten en de groei van de school vragen om veel afstemming tussenleerkrachten en leren van elkaar. Hierdoor krijgen we goede lessen en steeds meer eenduidelijke uniforme aanpak in de lessen. Kinderen profiteren daarvan, dit was ook voor deinspectie zichtbaar.We zijn blij met deze cultuur binnen school waarbij leerkrachten open staan om te leren.Als het gaat om de kwaliteit van de lessen zullen we elkaar daar ook blijvend op aanspreken.We doen klassenbezoeken bij elkaar, vanuit de specialisten, IB’ers en directie. Dit doen wijmiddels een kijkwijzer waarbij we elkaar van feedback voorzien. Daarnaast bereidenleerkrachten samen lessen voor, komen afspraken terug in een bouwoverleg, zijn erfunctionerings- en beoordelingsgesprekken, vieren wij successen maar stellen ook steedsverbeterpunten vast voor leerkrachten persoonlijk of binnen het team om onze kwaliteit vande lessen te verbeteren. Deze leercultuur is erg fijn op onze school en was duidelijk zichtbaarvoor de inspectie.