Meedenken, meepraten en meebeslissen kunnen alle ouders via de Medezeggenschapsraad. Zowel ouders als teamleden hebben zitting in de Medezeggenschapsraad. De raad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen
die met het beleid van de school of het bestuur van Onderwijsstichting MOVARE te maken hebben. De MR biedt de mogelijkheid aan ouders om invloed uit te oefenen op het schoolgebeuren.

De huidige MR-ouders zijn:
Mevr. Judith Verkerk 
Mevr. Tamara Rooijakkers
Mevr. Nancy Lentjes

Personeelsgeleding:
Mevr. Alida Bemelmans
Dhr. Martin Klomp
Dhr. Jack Gibbels

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft/verleent instemming of advies over schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de
meerderheid van de scholen) met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven. Medezeggenschapszaken met betrekking tot individuele scholen worden behartigd door de Medezeggenschapsraden (MR-en) van de afzonderlijke scholen. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR), wel wordt van hen enige binding met een school uit de betreffende regio verwacht.

Voor de actuele GMR-samenstelling en het GMR-reglement: zie www.movare.nl > GMR