Paasviering

Paasviering

Ouders vinden het belangrijk dat onze kinderen alle schooljaren in een leuke, veilige en leerzame omgeving vertoeven. Dus is de ouderraad er om de samenwerking tussen team, ouders, werkgroepen en schoolbestuur in een prettige sfeer te bevorderen. Ongeveer één keer per zes weken vergadert de ouderraad samen met de directie en enkele leerkrachten om voldoende op de hoogte te blijven van allerlei zaken in het belang van de kinderen, ouders en de school. De data van de vergaderingen worden aan het eind van het lopende schooljaar vastgesteld voor het nieuwe schooljaar.

De middelen van de ouderraad worden verkregen door het heffen van contributie, kleine sponsoren uit de omgeving en eventuele inkomsten uit activiteiten.

Onze Ouderraad bestaat uit een groep mensen die steun biedt aan het team bij activiteiten zoals:

  • St. Nicolaasviering;
  • kerstviering;
  • organisatie rond de 1e H.Communie;
  • carnaval;
  • paasviering;
  • schoolreis;
  • kienen; overige activiteiten
  • sportdag / Koningsdag.

Heeft U interesse, neem dan gerust eens contact op met een van de bestuursleden. De telefoonnummers van de huidige bestuursleden vindt u terug in de informatiegids of op onze website.

Ouderbijdrage

Het onderwijs aan Basisschool de Schatgraver wordt geheel bekostigd door het Ministerie. Als zodanig zijn er geen kosten aan verbonden. Echter: zonder financiële middelen is het niet mogelijk voor een Ouderraad om hierboven genoemde activiteiten te organiseren. Daarom wordt aan de ouders een vrijwillige bijdrage per kind gevraagd. Deze bijdrage bedraagt € 17,50,- voor elk kind. In dit bedrag zit ook reeds een geringe bijdrage voor het jaarlijkse schoolreisje.  Voor kinderen die tijdens het schooljaar instromen wordt er per lopende activiteit een bedrag vastgesteld afhankelijk van het instroommoment. De ouderbijdrage is vastgesteld tijdens een bijeenkomst van de dagelijkse besturen van de beide ouderraden Gravenrode / Schaesberg. Ook de nieuwe gezamenlijke ouderraad streeft ernaar de bijdrage zo laag mogelijk te houden.

Het betreft een vrijwillige ouderbijdrage, maar wij verzoeken alle ouders dringend om deze bijdrage op tijd te betalen. Wanneer de bijdrage niet betaald wordt, dan zullen we geen kinderen uitsluiten van bepaalde activiteiten. We zijn echter wel genoodzaakt om de eigen ouderbijdrage aan schoolreis- of schoolkamp te verhogen.

Ouders die het financieel moeilijk hebben kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld.