Nieuwsitem NOS journaal 4 oktober 2022

Wat is GBT?

Vakken zoals lezen, schrijven en rekenen zijn onlosmakelijk verbonden met de basisschool. Toch heeft de basisschool een veel bredere functie. De basisschool bereidt kinderen voor op hun toekomst, en die toekomst bestaat uit meer dan kennis en vaardigheden alleen.
De basisschool leert kinderen ook om te leven: een vorm van leren die zich afspeelt in de interactie tussen leerkracht en leerling en tussen leerlingen onderling. Gezond gedrag behoort ook tot leren leven en zit al deels in het curriculum, maar gezondheid en gezond gedrag is veel breder dan kennis.
Gezond leven gaat om gezonde voeding, om veel en gevarieerd bewegen en om kinderen voorbereiden op een maatschappij waar verleidingen voortdurend op de loer liggen. Het gaat om gezondheid en gezond gedrag toepassen in een leefstijl van kinderen. Daarom maken we de omslag: een basisschool is geen leerschool maar een leefschool.

Lunch en tussendoortje

Geen broodtrommel meer mee naar school, maar een gezonde school- lunch en een gezond tussendoortje. Kinderen eten samen. Een cateraar levert de lunch of de school zorgt ervoor. De lunch is samengesteld volgens de regels van het Voedingscentrum Nederland. Vooral veel minder suiker en vet en meer vitaminen, eiwitten en vezels. Minimaal tachtig procent van de geserveerde producten komt uit de Schijf van Vijf. De lunch is zo samengesteld dat kinderen kunnen kiezen uit verschillende producten.

Een ander dagritme

De schooldag wordt langer, waardoor de tussenschoolse opvang 1,5 uur per dag duurt. Hierdoor ontstaat ruimte voor een langere lunch (30 minuten) en voor vrij spel en sport-, spel- en cultuur- aanbod (60 minuten). Gedurende de
verlengde schooldag wordt, ook buiten de TSO, gericht ingezet op het vermijden van zitgedrag door bijvoorbeeld energizers of andere activerende werkvormen in te zetten tijdens de lessen.

Begeleiding van de Tussenschoolse opvang (TSO)

Pedagogisch medewerkers van de kinderopvang of onderwijsassistenten begeleiden de tussenschoolse opvang. De kinderen hebben er een nieuwe juf bij gekregen: ‘de juf van de tussenschoolse opvang´. Vrijwilligers blijven welkom, maar de tussenschoolse opvang wordt primair door professionals geleid.

Ondersteuning

Buurtsport en cultuur coaches zorgen voor ondersteuning van de pedagogisch medewerkers bij het sport-, spel- en cultuuraanbod. Externe partners (van bijvoorbeeld verenigingen) zijn waar mogelijk in school actief.

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn van meet af aan actief betrokken. Zij geven de ontwikkeling van de Gezonde Basisschool van de Toekomst mede vorm in bijvoorbeeld werk- en klankbordgroepen en ze participeren als vrijwilliger tijdens de tussenschoolse opvang.

In de filmpjes hier beneden, gaan we nog wat verder in op en aantal kenmerkende onderdelen van de GBT.

Animatievideo van de Gezonde Basisschool van de Toekomst

Interview Omroep Landgraaf

Met een lege broodtrommel naar school

Tweede themamagazine GKA: de Gezonde Basisschool van de Toekomst

Het tweede magazine van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) is uit met als thema ‘Gezondheid’. In deze editie staat de ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ centraal. U leest alles over deze aanpak, wat zoveel meer is dan alleen gezond eten en bewegen. Bekijk het magazine voor inspiratie over het bevorderen van kansengelijkheid vanuit het concept van de ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’, dat momenteel in Zuid-Limburg wordt uitgevoerd. 

Culturele en musicale vorming en extra aandacht voor bewegen

Mindmap over De gezonde basisschool van de toekomst

Meer informatie

Voor meer informatie over De gezonde basisschool van de toekomst verwijzen we u graag naar de internetpagina door eenvoudig op het informatie icoontje te klikken.