Wat is de GBT?

Vakken zoals lezen, schrijven en rekenen zijn onlosmakelijk verbonden met de basisschool. Toch heeft de basisschool een veel bredere functie. We bereiden kinderen voor op hun toekomst, die uit meer dan kennis en vaardigheden bestaat. We leren kinderen ook om te leven: een vorm van leren die zich afspeelt in de interactie tussen leerkracht en leerling én leerlingen onderling. Gezond gedrag behoort ook tot leren leven en zit al deels in het curriculum. Gezondheid en gezond gedrag is echter veel breder dan kennis. Gezond leven gaat over gezonde voeding, veel en gevarieerd bewegen en kinderen voorbereiden op een maatschappij waar verleidingen voortdurend op de loer liggen. Het gaat over gezondheid en gezond gedrag toepassen in de leefstijl van kinderen. Daarom maken we de omslag: een basisschool is geen leerschool, maar een leefschool.

Lunch en tussendoortje

Geen broodtrommel meer mee naar school, maar een gezonde lunch en een gezond tussendoortje. De kinderen eten samen en de lunch wordt verzorgd door school. Deze is samengesteld volgens de regels van het Voedingscentrum Nederland. Dit betekent dat de lunch minder suikers en vet, maar meer vitaminen, eiwitten en vezels bevat. Minimaal 80% van de gereserveerde producten komt uit de Schijf van Vijf. Kinderen kunnen tijdens de lunch zelf kiezen uit verschillende producten.

Een ander dagritme

Een schooldag wordt langer, waardoor de tussenschoolse opvang 1,5 uur per dag duurt. Hierdoor ontstaat ruimte voor een langere lunch van 30 minuten. Ook is er tijd voor vrij spel en een sport-, spel-, en cultuuraanbod van 60 minuten. Er wordt ingezet op het vermijden van zitgedrag, door bijvoorbeeld energizer of andere activerende werkvormen in te zetten tijdens de lessen.

Begeleiding van de Tussenschoolse opvang (TSO)

Pedagogisch medewerkers van de kinderopvang of onderwijsassistenten begeleiden de tussenschoolse opvang onder de naam ‘juf van de tussenschoolse opvang’. Vrijwilligers blijven welkom, maar de tussenschoolse opvang wordt primair door professionals geleid.

Ondersteuning

Buurtsport en cultuur coaches zorgen voor ondersteuning van de pedagogisch medewerker bij het sport-, spel-, en cultuuraanbod. Externe partners (bijvoorbeeld verenigingen) zijn waar mogelijk in school actief.

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn actief betrokken bij de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Zij geven ontwikkeling aan het project in bijvoorbeeld werk- en klankbordgroepen. Bovendien kunnen zij participeren als vrijwilliger tijdens de tussenschoolse opvang.

    Stel ons je vraag

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details