Kwaliteit en schoolontwikkeling

Kwaliteitszorg binnen de Schatgraver

Ons schoolplan 2023-2027 is de leidraad voor de ontwikkeling van de school gedurende een planperiode van vier schooljaren. Het schoolplan krijgt een concrete uitwerking in de jaarplannen. In het schoolondersteuningsprofiel geeft de school aan welke ondersteuning ze nu aan de leerlingen kunnen bieden. Kwaliteit op schoolniveau start met het kennen van de populatie (leerlingen, ouders, opvoedingsklimaat thuis en de pedagogische kwaliteit van de omgeving). Een populatie analyse geeft de school houvast in het maken van pedagogisch- didactische keuzes, keuzes in aanbod, ondersteuning etc. Periodiek houden scholen een leerling- en oudertevredenheidspeiling. Bij ons staat deze tevredenheidspeiling geagendeerd voor schooljaar 2023 – 2024. Naast de populatie analyse geven deze metingen een aanvullend beeld over de perceptie en de verwachtingen van de schoolpopulatie. Onder andere op basis van de kennis, de verwachtingen en de perceptie van de populatie, maken scholen keuzes voor hun aanbod en hun pedagogisch/ didactisch handelen. Dit dagelijkse handelen mondt uit in methodische toetsen (en eventueel observaties). Periodiek objectiveert de school haar beeld met behulp van genormeerde toetsen van het Cito Leerling in Beeld en het Digikeuzebord. In groep 8 wordt hier de doorstroomtoets aan toegevoegd. Zowel de LiB toetsen, Digikeuzebord als de doorstroomtoets worden geanalyseerd en geëvalueerd. Dit leidt waar nodig tot het aanpassen van het pedagogisch/didactisch handelen naar de leerling(en) of tot bijstelling van het leerkrachthandelen in het algemeen. Deze aanpassingen worden vastgelegd in cyclische verbeterplannen Plan – Do – Check – Act (PDCA). Parnassys vormt de administratieve ruggengraat van ons onderwijs en onze onderwijskwaliteit. Gegevens over populatie, didactisch en pedagogisch handelen, aanbod, toetsresultaten, analyses en verbeterplanning worden bijgehouden en ontsloten.

Kwaliteitsaspecten kwaliteitszorg op onze school.

  1. Onze school heeft een systeem voor kwaliteitszorg beschreven en werkt op basis van deze beschrijving.
  2. Onze school werkt vanuit een schoolplan met een jaarplan en een jaarverslag.
  3. Onze stichting beschikt over een systeem van interne audits. Onze school wordt minstens één keer per planperiode door het Movare auditteam bezocht.
  4. Het bestuur voert –conform rooster- inhoudelijke gesprekken met de scholen.
  5. We werken met een leerlingenraad.
  6. Onze verbeterdoelen lopen parallel aan de ontwikkeling van medewerkers (zie praatplaat schoolplan 2023-2027)

Kwaliteitskaarten

Op onze school werken wij met een kwaliteitsbieb. In de kwaliteitsbieb hebben wij onze kwaliteits- en informatiekaarten verzameld. Deze kwaliteits- en informatiekaarten zijn door de school (het personeel) zelf ontwikkeld. Een kwaliteitskaart borgt afspraken en handelswijzen, geeft doelen aan of beschrijft op welke manier er op school gewerkt wordt.

Vaak zijn kwaliteitskaarten gekoppeld aan leerteams en de onderwerpen die onder de portefeuille van dit leerteam horen. De informatiekaarten zijn naslagwerken waarin werkwijzen en afspraken rondom steeds terugkerende onderwerpen binnen school beschreven staan.

Op de kwaliteitskaarten staat altijd duidelijk vermeld wie er verantwoordelijk is voor het up- to- date houden van de kaarten. Alle kaarten in onze kwaliteitsbieb worden gezien als groeidocumenten en minimaal 1x per jaar gecheckt en bijgesteld waar nodig. 

De kwaliteitskaarten dragen zorg voor de borging en evaluatie van ons onderwijs en zorgt daarnaast ook voor deel taakverlichting. Alle relevante informatie is immers altijd direct terug te vinden. Daarnaast helpen de kwaliteitskaarten onze nieuwe collega’s om zicht te krijgen op onze doelen, ambities, afspraken en regels.

Onderwijskwaliteit en monitoring.

  • Van data naar opbrengsten 
  • Analyseren en bijstellen 

Het nauwkeurig monitoren van onze onderwijskwaliteit doen wij voor een groot deel aan de hand van de gegevens uit Cito LiB en het Digikeuzebord (didactisch en sociaal/ emotioneel). Ook de gegevens van de methodegebonden toetsen, Snappetresultaten en observatiegegevens en input van ouders maken deel uit van onze data. 

Komend jaar gaan wij op schoolniveau wederom werken met het formuleren van schoolnormen en wordt er op unit- en schoolniveau hard gewerkt aan het opstellen van interventies om onze opbrengsten te kunnen verhogen. Dit proces van het verhogen van onze opbrengsten door middel van het analyseren van data is een continu proces dat als een rode draad door ons onderwijs heenloopt. Data worden verzameld op school-, groeps- en individueel niveau en ook aan de hand van deze verschillende niveaus geanalyseerd. 2x per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats tussen leerkracht en intern begeleider om de groepskoers te bepalen. Het analyseren van data, het opstellen van plannen (al dan niet met intern begeleiding) en het evalueren en bijstellen een belangrijke pijlen binnen ons onderwijs. Wilt u meer lezen over het cyclisch werken via het HGW model dan verwijzen wij u graag naar ons zorgplan waar een en ander concreter beschreven staat.  

Inspectierapport 2021 Download

Scholen op de kaart

“Scholen op de Kaart” is een platform waar scholen zichzelf presenteren, waardoor je eenvoudig diverse scholen kunt vergelijken en inzicht krijgt in wat elke school uniek maakt. Specifiek voor Basisschool De Schatgraver, biedt deze site uitgebreide informatie die verder gaat dan wat op onze eigen website staat. Je vindt er details over onze onderwijsaanpak, faciliteiten en de warme sfeer die onze school kenmerkt. Ontdek de unieke aspecten van Basisschool De Schatgraver op “Scholen op de Kaart” voor een uitgebreid overzicht van wat onze school te bieden heeft.

Passend onderwijs

De Schatgraver wil leerlingen ondersteunen om alles uit hun mogelijkheden te halen. Door een aanbod en aanpak te hanteren die eigentijds zijn, zorgen we voor passend onderwijs. Het leeraanbod, de instructie en werkvormen zijn op elkaar afgestemd, waarbij de leerling altijd centraal staat.

Op de site van Passend Onderwijs Parkstad vind je meer informatie over Passend Onderwijs.

Schoolondersteuningsprofiel 2019 Bekijk profiel

Hoe kun je je inschrijven?

Je kunt het hele jaar door je kind(eren) aanmelden bij De Schatgraver. Indien je je van tevoren wil oriënteren, kun je een afspraak maken met MT-lid Anja Bladt. Je krijgt een rondleiding door de school en uitleg over hoe wij op onze school werken.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details